logo

Technolog

 • Doporučujeme
 • Brno-město
 • HPP
 • nástup ihned

Popis

ŠMERAL Brno a.s. je přední česká průmyslová společnost v centru Brna se zajímavou tradicí.
Rádi bychom rozšířili kolektiv zaměstnanců o Technologa.

Požadavky:
SŠ/ VŠ vzdělání technického směru, strojní obor výhodou
velmi dobrá orientace ve strojírenské výkresové dokumentaci
znalost technologie třískového obrábění, strojírenských materiálů, tepelného zpracování
znalost obráběcích strojů a nástrojů
zkušenosti s normováním výkonu práce
praxe ve výrobní společnosti

Náplň práce:
Tvorba a optimalizace technologických postupů výroby
Řešení operativních problémů ve výrobě
Podpora obsluhy strojů a zařízení při zavádění nových příp. úpravě stávajících
technologických postupů

Požadavky

 • Minimální vzdělání: ÚSV

Benefity

 • Závodní stravování
 • Dovolená navíc
 • Pružná pracovní doba
 • Dovolená 5 týdnů
 • Pitný režim
 • Multisport karta

Umístění pracovní pozice

Shrnutí pracovní pozice

Pracoviště: Křenová 261/65c, 62100 Brno
Typ úvazku: HPP
Kontaktní osoba: Denisa Havránková
E-mail: osobni@smeral.cz
Telefon: 725837389
ID inzerátu: 182586

Kontaktní údaje

Pokud zadavatel v inzerátu uvádí preferovaný způsob komunikace, respektujte ho, prosím.

Kontaktní osoba: Denisa Havránková
Telefon: 725837389

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání společnosti ŠMERAL BRNO a.s. (dále jen „ŠB“)

v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování osobních údajů:

1       Základní informace

Správce osobních údajů:  

ŠMERAL BRNO a.s., Křenová 65c, 658 25 Brno, IČO: 46346139, DIČ: CZ46346139.

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718.

Zpracovatel osobních údajů: 

Šmeral Brno a.s., odpovědní zaměstnanci

Pověřenec pro ochranu os. údajů: 

Ing. Zuzana Novotná, vedoucí odd. technika řízení

gdpr@smeral.cz, 532 167 689

Společnost je možné kontaktovat na adrese jeho sídla či na kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů.

2       Osobní údaje, které firma zpracovává

Údaje sloužící k základní identifikaci osoby jsou povinné, ostatní údaje uchazeči uvádí ve svých životopisech a profilech, aniž by je společnost ŠB a.s. výslovně požadovala. Není tudíž možné taxativně vyjmenovat osobní údaje, které společnost ŠB a.s.  zpracovává v této oblasti, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může uvádět zcela odlišné údaje.

V obecné rovině zpravidla společnost ŠB a.s. zpracovává tyto údaje:

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů;
 • adresa trvalého bydliště;
 • doručovací adresa;
 • datum narození
 • fotografie
 • e-mail
 • telefon
 • oblast působení
 • praxe
 • dosažené vzdělání a další vzdělávání;
 • občanství
 • jazykové dovednosti
 • absolvované kurzy
 • školení a certifikáty
 • znalosti a dovednosti
 • osobní zájmy
 • Údaje z komunikace mezi Společností a subjektem údajů. Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi Společností a subjektem údajů.

Společnost ŠB a.s. nikdy nevyžaduje osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.).

3       Právní důvody a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou zpracovávány za účelem výběru vhodného uchazeče k obsazení vypsané pracovní pozice a případného kontaktování uchazečů. Takové zpracování umožňuje ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, i bez souhlasu.

Osobní údaje používá společnost ŠB a.s. v rámci náborového procesu vždy pouze k tomuto účelu a o tomto účelu vždy subjekt údajů transparentně informuje.

4       Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že společnost ŠB a.s. zpracovává osobní údaje pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely oprávněný zájem či plnění smlouvy, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je projevem svobodné vůle a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

5       Lhůta pro výmaz osobních údajů

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání zpracovává společnost ŠB a.s. do skončení výběrového řízení, maximálně 6 měsíců od doručení životopisu, příp. déle po dobu, po kterou společnosti ŠB a.s. stanoví jednotlivé právní předpisy povinnost zpracovávat osobní údaje. Po uplynutí těchto dob bude životopis skartován / vymazán, pokud uchazeč o zaměstnání neudělil souhlas se zařazením do naší databáze uchazečů.

Pokud subjekt údajů poskytne společnosti ŠB a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu, je tento další účel vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů nebo v textu souhlasu se zpracováním.

6       Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpřístupněny jen oprávněným zaměstnancům společnosti ŠB a.s., kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

7       Způsob zpracování osobních údajů

Společnost ŠB a.s. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost ŠB a.s. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

8       Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje zpracovává společnost ŠB a.s. v listinné a elektronické podobě. Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy v uzamčených skříních, nebo archivech, ke kterým mají přístup pouze oprávněné osoby. Osobní data v elektronické podobě zpracovává společnost ŠB a.s. na počítačových systémech a uchovává je v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách, nebo jsou data uložena v PC pověřených pracovníků a tyto data jsou chráněna přístupovým heslem.

Zaměstnanci jsou smluvně zavázáni k mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajů jiných subjektů údajů, se kterými přijdou při výkonu práce do styku, a to i po skončení pracovněprávního vztahu.

9       Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u společnosti ŠB a.s., a to buď zasláním e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu nebo písemně na adrese společnosti ŠB a.s.

Veškerá sdělení a vyjádření k uplatněným právům poskytuje společnost ŠB a.s., bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je společnosti ŠB a.s. oprávněna účtovat si přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám společnost ŠB a.s. poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je společnosti ŠB a.s. oprávněna v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude společnost ŠB a.s. informovat.

  9.1      Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Společnosti:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. V případě opakované žádosti je Společnost oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na adresu sídla Společnosti. To platí rovněž pro kopii osobních údajů za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

9.2      Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost ŠB a.s. zpracovává. Subjektů údajů, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout společnosti ŠB a.s.  součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost ŠB a.s. zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede společnost ŠB a.s.  bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na adrese společnosti ŠB a.s.  za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

9.3       Právo na výmaz

Subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost ŠB a.s.  neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost ŠB a.s.  má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adrese společnosti ŠB a.s.

9.4      Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

9.5      Právo na omezení opravy

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany společnosti ŠB a.s. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, společnost ŠB a.s.  informuje jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů může společnost ŠB a.s. poskytnout informaci o těchto příjemcích.

9.6      Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl společnosti ŠB a.s., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost ŠB a.s. o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne společnost ŠB a.s. subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od společnosti ŠB a.s. získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektu údajů vyhovět. Žádost je možné uplatnit na adrese společnosti ŠB a.s. po doložení oprávněnosti požadavku.

9.7      Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti ŠB a.s. V případě, že společnost ŠB a.s. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost ŠB a.s.  zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Námitku je možné poslat písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

9.8      Právo na odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď , elektronickou cestou nebo písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat elektronickou cestou nebo písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

9.9      Automatizované individuální rozhodování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost ŠB a.s. neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

9.10    Právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Poslat na e-mail

Zaujala vás tato pracovní nabídka? Zašlete si ji do e-mailu, abyste inzerát nemuseli znova hledat.

Aktuálně zde hledá novou práci 148 lidí.