logo

Vedoucí odboru správy majetku

 • Kladno
 • HPP
 • nástup ihned

Popis

Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary, zastoupené tajemníkem městského úřadu vyhlašuje podle ustanovení § 4, 6 a 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa

 

VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU

 

Místo výkonu práce: Velvary

 

Sjednaný druh práce: vedoucí odboru správy majetku

 

Platové zařazení: platová třída 10 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s tím, že platový stupeň bude stanoven podle délky započitatelné praxe (platové rozpětí je 21 260,-- Kč až 31 240,-- Kč), příplatek za vedení ve výši 2 000,-- Kč, možnost přiznání osobního příplatku

 

Datum nástupu: nejdříve od 1. 11. 2020, nejpozději od 1. 12. 2020

 

Charakteristika vykonávané práce: vedení odboru správy majetku, který zajišťuje zejména:

 • základní údržba místních komunikací v majetku města, veřejných prostranství, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, čistírny odpadních vod a kanalizace,
 • podílení se na menších investičních akcích města,
 • údržba majetku města,
 • hospodárné využívání lesních porostů města,
 • evidence pozemků města, nebytových prostor a jejich pronájmy,
 • zajišťování agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
 • vedení pasportu komunikací a veřejného osvětlení,
 • vedení evidence závazků a pohledávek, vymáhání pohledávek,
 • správa hřbitova, evidence hrobů a správy hřbitovních poplatků,
 • zajištění provozu čistírny odpadních vod a kanalizace, uzavírání smluv na odvádění odpadních vod, fakturace a výběr stočného,
 • evidence dopravních prostředků města, včetně zajišťování provedení TK,
 • zajišťování agendy přestupků včetně součinnosti se státními orgány ve věcech podávání informací o chování a pověsti občanů,
 • agenda místního poplatku za zábor veřejného prostranství.

 

Požadované předpoklady: občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

 

 

Dále požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání,
 • znalost právních předpisů v oblasti veřejné správy, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), občanského zákoníku, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti úředníka územně samosprávného celku v obecné a zvláštní části výhodou,
 • znalost práce na PC, zejména MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet (znalost práce s programem MUNIS výhodou);
 • dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, asertivní jednání, organizační schopnosti, spolehlivost, bezúhonnost, flexibilita, pečlivost;
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • praxe ve veřejné správě výhodou.

 

Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis;
 • životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností, týkajících se správních činností a činností, které jsou předmětem výběrového řízení;
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny zájemci.

Lhůta pro podání přihlášky: 26. 08. 2020 do 17:00 hodin, na přihlášky podané po tomto datu nebude brán zřetel. Rozhodující je termín doručení přihlášky do podatelny městského úřadu!

Místo a způsob podání přihlášky: písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s požadovanými doklady a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU – NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Velvary, tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.


Ing. Radek Moulis                
tajemník městského úřadu                

Požadavky

 • Minimální vzdělání: Vyšší odborné
 • Práce s PC - Windows
 • Práce s PC - textový editor (Word)
 • Práce s PC - tabulkový procesor (Excel)
 • Práce s PC - jiné - MUNIS
 • Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B

Benefity

 • Vzdělávací kurzy a školení
 • Dovolená 5 týdnů
 • Sick days
 • Příspěvek na dovolenou
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • Stravenky

Umístění pracovní pozice

Město Velvary

Shrnutí pracovní pozice

Mzda: 23 260–33 240 Kč
Pracoviště: náměstí Krále Vladislava 1, 27324 Velvary
Typ úvazku: HPP
Kontaktní osoba: Ing. Radek Moulis
E-mail: tajemnik.meu@velvary.cz
Telefon: 606452510
ID inzerátu: 183525

Kontaktní údaje

Pokud zadavatel v inzerátu uvádí preferovaný způsob komunikace, respektujte ho, prosím.

Kontaktní osoba: Ing. Radek Moulis
Telefon: 606452510

Poslat na e-mail

Zaujala vás tato pracovní nabídka? Zašlete si ji do e-mailu, abyste inzerát nemuseli znova hledat.