Všeobecné obchodní podmínky společnosti Primecore s.r.o.

 1. Účel a předmět
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, upravují pravidla, kterými se řídí smluvní vztahy mezi společností Primecore s.r.o., sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279050 (dále jen „Provozovatel“) jako provozovatelem a zákazníkem (dále jen „Zákazník“), tj. osobou uvedenou ve smluvní dokumentaci k obchodnímu případu (dále jen „smlouva“). VOP platí ve všech případech, pokud nebyly mezi provozovatelem a zákazníkem písemně sjednány podmínky jiné. VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy a uzavřením každé smlouvy objednatel potvrzuje seznámení se s obsahem VOP a současně bez výhrad svůj souhlas s těmito VOP, přičemž odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.
  2. Provozovatel se v rámci smlouvy a těchto VOP zavazuje umožnit v rámci jeho veřejné databáze umístěné na internetu propagovat nábor zaměstnanců, čímž dochází ze strany provozovatele k podporování aktivit v oblasti lidských zdrojů jeho zákazníků.
  3. Zákazníkem se pro účely smluvních vztahů a pro účely těchto VOP rozumí fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která požaduje služby provozovatele uvedené v čl. I odst. 2 těchto VOP.
  4. Uzavřením smlouvy se rozumí seznámení se s nabídkou služeb provozovatele, a dále s těmito VOP, jejich bezvýhradná akceptace a zaplacení ceny služeb společnosti.
  5. Zákazník uzavřením smlouvy prohlašuje, že byl podrobně provozovatelem seznámen s konkrétní cenou za jeho služby, s touto cenou souhlasí a nebude ji nikterak rozporovat.
  6. Provozovatel se zavazuje poskytovat zákazníkovi veškerou součinnost při správě nastavení služby k jeho výslovnému pokynu.
  7. Provozovatel výslovně poučuje zákazníka (tj. fyzickou i právnickou osobu), že je v souvislosti se svou činností správcem osobních údajů ve smyslu nařízení 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
  8. Uzavřením smluvního vztahu zákazníka a provozovatele zákazník, využívající služeb provozovatele jakožto fyzická osoba podnikající, uděluje provozovateli svůj výslovný souhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů dále uvedených za níže vymezeným účelem.
 2. Užívání služby
  1. Provozovatel zákazníkovi na základě smlouvy a těchto VOP umožňuje spravovat a upřednostňovat personální inzerci v rámci databáze uveřejněné na www.personalka.cz.
  2. Za účelem provozování služby a databází provozovatel zpracovává následující údaje zákazníka: název, jméno a příjmení, adresu sídla, místa podnikání, IČO, kontaktní e-maily, telefonní čísla. Z uvedených údajů zákazníka především jméno a příjmení, adresa místa podnikání, kontaktní e-maily, telefonní čísla, tj. údaje vztahující se k fyzickým osobám, požívají režimu ochrany dle nařízení GDPR. Požaduje-li zákazník v souvislosti se svou činností uveřejňovat osobní údaje třetí osoby, zavazuje se o skutečnosti, že jsou k jeho pokynu takové údaje zpracovávány, informovat třetí osobu, získat její souhlas a poučit ji, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a současně ji transparentním způsobem poučit o jejích právech zejména ve smyslu čl. 12 až čl. 23. nařízení GDPR. O poučení a udělení souhlasu třetí osoby se zákazník zavazuje vést příslušnou dokumentaci.
  3. V případě, že zákazník poruší své povinnosti, specifikované v ustanovení čl. II odst. 2 VOP, zavazuje se nahradit provozovateli případnou škodu, která mu v souvislosti s porušením tam uvedených povinností zákazníka vznikla.
  4. Odpovědnost za obsah, pravdivost, jakož i odpovědnost z titulu práva duševního vlastnictví a práv souvisejících, ve vztahu k obrázkům, textům a dalším uveřejňovaným souborům, nese zákazník. Zákazník rovněž odpovídá za pravdivost, přesnost a úplnost a způsob provedení materiálů, které jsou v jeho inzerátech, resp. v databázi provozovatele uveřejňovány.
  5. Uzavřením smlouvy s provozovatelem zákazník rovněž souhlasí a bere na vědomí, že provozovatel není nikterak odpovědný za jakákoli právní jednání zákazníka v souvislosti s využíváním jeho katalogů a databází zákazníkem, jakož i za případné škody způsobené v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dle těchto VOP, které by mohly třetím stranám vzniknout.
  6. Provozovatel neručí za přesměrování internetových adres zákazníků na webové stránky třetích stran.
  7. Zákazník uzavřením smlouvy bere na vědomí a byl seznámen s tím, že webové stránky provozovatele, které budou sloužit k plnění ze smlouvy, mohou mít dočasný výpadek z důvodů úprav a oprav vedoucích především ke zkvalitňování služeb. Za takový dočasný výpadek přitom zákazníkovi nevzniká právo na náhradu škody. Provozovatel se zavazuje zajišťovat v co nejvyšší možné míře bezproblémový chod svých internetových stránek, prostřednictvím kterých poskytuje služby zákazníkovi.
 3. Limity poskytovaných služeb
  1. Provozovatel poskytuje zákazníkovi celkem dva režimy služeb, a to základní a rozšířený. Zákazník má právo volby režimu kdykoli v průběhu poskytované služby s tím, že změna režimu je možná až od následujícího fakturačního období.
  2. Základní režim umožňuje zákazníkovi prezentovat základní údaje o nabídce pracovních míst, které jsou dostupné ve veřejných zdrojích.
  3. Zákazník uzavřením smlouvy vyjadřuje tímto svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas zákazníka provozovateli je udělen na dobu 20 let ode dne uzavření smlouvy. Zákazník je oprávněn kdykoli souhlas odvolat.
  4. Rozšířený režim zákazníkovi umožňuje spravovat a upřednostňovat jeho personální inzerci v rámci služby provozovatele, a to v takovém rozsahu, který odpovídá zvolené variantě služby.
  5. Zákazník je oprávněn kdykoli aktualizovat své údaje a nastavení služby přes webového rozhraní služby nebo prostřednictvím provozovatele.
 4. Základní zásady ochrany osobních údajů
  1. Provozovatel tímto zákazníka výslovně informuje, že jakýkoli souhlas poskytnutý provozovateli zákazníkem – fyzickou osobou, popř. jinou fyzickou osobou v databázi uvedenou, v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů dle čl. II odst. 2 VOP, je kdykoli odvolatelný. Kterákoli fyzická osoba uveřejněná v katalogu je oprávněna kdykoli požádat volnou formou o opravu, revizi a aktualizaci svých osobních údajů, popř. uplatnit právo být zapomenuta. Provozovatel je na základě podané žádosti povinen vždy bezodkladně výmaz osobních údajů fyzické osoby uskutečnit.
  2. Z žádosti o výmaz osobních údajů musí být objektivně seznatelné, která osoba ji činí, jakého výčtu jejích osobních údajů se její žádost týká, nebo mají-li být osobní údaje odstraněny zcela, a současně v ní musí být uvedena e-mailová eventuálně korespondenční adresa, na níž lze zaslat potvrzující zprávu o skutečnosti, že osobní údaje subjektu byly s konečnou platností z databáze odstraněny.
  3. O provedené opravě, úpravě, nebo výmazu osobních údajů informuje provozovatel vždy výlučně subjekt, kterého se takové údaje týkají.
  4. Provozovatel provádí výmaz z veřejné databáze zcela. Z databáze neveřejné odstraní veškeré osobní údaje, vyjma těch, které je povinen uchovávat z důvodů určených zvláštním právním předpisem.
  5. Provozovatel se zavazuje učinit taková vnitřní organizační opatření, aby bylo zabráněno zneužití osobních údajů kterékoli fyzické osoby v databázi uveřejněné. O formě interních opatření je provozovatel povinen k dotazu zpravit zákazníka, popř. třetí osobu, jíž se uveřejněné údaje týkají.
  6. Zákazník, který požádal o uveřejnění osobních údajů třetí osoby, na základě jejího předchozího souhlasu, který je povinen provozovateli před uveřejněním předložit, se zavazuje o možnosti uplatnění práva být zapomenut, prokazatelně poučit osobu (např. kontaktní osobou), jíž se uveřejňované osobní údaje bezprostředně týkají. V případě, že tak zákazník neučiní zavazuje se provozovateli nahradit veškerou skutečnou škodu, která vznikne provozovateli v souvislosti s možným právním postihem.
  7. Zákazník se současně uzavřením smlouvy dle těchto VOP zavazuje, poskytnout provozovateli veškerou požadovanou součinnost při plnění jeho povinností z titulu GDPR. V případě, že zákazník požadovanou součinnost v souvislosti s ochranou osobních údajů ve smyslu GDPR provozovateli neposkytne, je provozovatel oprávněn bez dalšího od uzavřené smlouvy odstoupit.
  8. Provozovatel průběžně informuje zákazníka, jakož i ostatní subjekty o zásadách zpracování osobních údajů.
  9. Provozovatel je oprávněn archivovat veškeré dokumenty týkající se poskytnutí souhlasů, popř. nesouhlasů se zpracováním osobních údajů zákazníka, jakož i jím uvedených osob. S archivací dotčených dokumentů tímto vyslovuje zákazník svůj souhlas.
  10. Zákazník, jakož i kterákoli třetí osoba uveřejněná v databázi je oprávněna se kdykoli obrátit na provozovatele s žádostí o poskytnutí informace týkající se ochrany jejích osobních údajů na kontaktech uveřejněných na webových stránkách dle čl. IV odst. 8 VOP.
  11. Provozovatel je oprávněn v rámci aktualizace souhlasů, zejména s přihlédnutím na stávající právní úpravu, jakož i na aplikační praxi z nařízení GDPR vyplývající, oprávněn kdykoli požadovat aktualizaci souhlasů se správou a nakládáním osobních údajů jak zákazníka, tak třetí osobu zákazníkem uvedenou.
  12. Provozovatel je povinen nakládat s osobními údaji výlučně za účelem předmětu jeho činnosti specifikovaného v čl. I odst. 2 VOP, eventuálně v souvislosti se splněním jeho zákonných povinností. Provozovatel se zavazuje shromážděné osobní údaje veškerých subjektů uveřejněných v jeho databázi neposkytovat záměrně jiným subjektům nad rámec souhlasu vyplývajícího z VOP.
 5. Ceny poskytovaných služeb
  1. Základní režim služeb vede provozovatel pro své zákazníky bezplatně.
  2. Realizaci smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem v rozšířeném režimu vede provozovatel za úplatu, která je podrobně specifikována ve smluvní dokumentaci.
 6. Ostatní ujednání
  1. Bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoliv, strana, která během jednání získá od druhé strany obchodní informace, je povinna uchovat je v tajnosti a nepoužívat je neoprávněně pro svůj prospěch. Zákazník souhlasí s využitím osobních údajů pro interní potřeby provozovatele, tj. vedení zákaznické databáze v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
  2. Zákazník prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k případné úhradě ceny rozšířeného režimu poskytovaných služeb, dále že na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.
  3. Veškeré změny těchto VOP či odchylná ujednání stran od jejich znění jsou možné pouze v písemné formě.
  4. Vztahy výslovně neupravené těmito VOP nebo smlouvou o dílo se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 13. 7. 2022

  V Praze dne 13. 7. 2022
  Primecore s.r.o.
  Pavlína Kuřátková, DiS
  jednatelka společnosti