Dotační specialista/specialistka

Zaujal vás tento inzerát? Odpovědět
 • Doporučujeme
 • TOP zaměstnavatel
 • Trutnov
 • HPP
 • nástup ihned

Popis

Pracovní náplň:

 • vyhledávání nových dotačních příležitostí, administrace dotačních projektů v rámci úřadu
 • zpracování a shromažďování požadavků k jednotlivým dotačním projektům, včetně provádění analýz dotačních možností
 • komunikace a vyjednávání se zpracovateli žádostí o dotace
 • konzultace projektových záměrů s jednotlivými odbory a vedením města
 • koordinace projektové činnosti s ostatními odbory MÚ
 • komunikace s partnerskými městy a svazky obcí
 • vedení sekretariátu města

Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR - nutnost ovládat český jazyk),
 • fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena).

Kvalifikační předpoklad: minimálně střední vzdělání s maturitou
schopnost samostatného rozhodování i týmové práce

 • komunikační a organizační schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • loajalita vůči zaměstnavateli
 • flexibilita, spolehlivost a systematičnost
 • pokročilá znalost práce na PC - MS Office

Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:
a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
b) výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku je možno podat:

 • písemně na adresu Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné,
 • osobně na podatelnu městského úřadu na stejné adrese,

- v elektronické podobě do datové schránky města Hostinné ID: dgsbd5f,
nejpozději dne 22.1.2024 do 15:00 h.

Uzavřenou obálku označte heslem: "Výběrové řízení - dotační specialista/ka".

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi.

Bližší informace poskytne Ing. Dagmar Sahánková, starostka, na tel. 727 953 363 nebo e-mailu starostka@muhostinne.cz, informace jsou také na www.hostinne.info.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Požadavky

 • Minimální vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Benefity

 • Stravenkový paušál
 • Vzdělávací kurzy a školení
 • Sick days
 • Bonusy a prémie

Umístění pracovní pozice

Odpovědět na inzerát

Pro odpověď využijte níže uvedené kontakty.
Kontaktní osoba: Ing. Jana Čechová
E-mail: tajemnice@muhostinne.cz
Telefon: 739043322

Při odpovědi uvádějte, že reagujete na inzerát zveřejněný na Personálka.cz. Pokud je v inzerátu uveden preferovaný způsob komunikace, respektujte ho.

Poslat na e-mail

Zaujala vás tato pracovní nabídka? Zašlete si ji do e-mailu, abyste inzerát nemuseli znova hledat.